فراخوان حمایت های فوری

حامیان ما:

سازمان های دولتی،بانک ها و موسسات حامی موسسه

علماء و روحانیون حامی موسسه

مسئولین و مقامات حامی موسسه

نخبگان حامی موسسه

همگان و اعضای افتخاری موسسه

هنرمندان حامی موسسه

ورزشکاران حامی موسسه