فراخوان حمایت های فوری

اطلاعیه شماره یک سال ۹۶:کمک و مساعدت برای رفع مشکل مسکن یک خانواده نیازمند(بیمار خاص)

کمک و مساعدت برای رفع مشکل مسکن یک خانواده نیازمند(بیمار خاص)

این خانواده بیمار خاص هستند و کلیه مدارک لازم را دارا می باشند لطف کمک کنید تا بتوانیم مشکل مسکن ایشان را حل نمایم(برآورده هزینه ۳ میلیون تومان می باشد)